اطلاعات کلی پروژه

ما آماده ایم برای ساخت پروژه شما

نظارت بر عملیات اجرایی باند دوم محور شهرکرد – بن داران (حد فاصل بن تا شیخ شبان کیلومتراژ 000+0 الی 940+12)

کارفرما

اداره کل راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری

نوع پروژه

نظارتی

شماره قرارداد

97/24048

تاریخ انعقاد

1397/11/29

مدت اولیه پیمان

7 ماه شمسی

نظارت بر عملیات اجرایی باند دوم محور شهرکرد – بن داران (حد فاصل بن تا شیخ شبان کیلومتراژ 000+0 الی 940+12) پس از شروع عملیات ساخت این محور به این شرکت جهت نظارت کارگاهی و عالیه بر عملیات اجرایی حین ساخت محور واگذارگردید که پس از تجهیز کارگاه و راه اندازی دفتر فنی، عوامل نظارت مقیم این شرکت در محل پروژه مستقر شده اند.

مشخصات قطعات محور مورد مطالعه

شماره قطعه

قطعه 1

قطعه 2

قطعه 3

موقعیت (کیلومتر)

000+0 الی 200+6

200+6 الی 940+12

940+12 الی 000+20

دستگاه نظارت

شهاب تردد

شهاب تردد

شهاب تردد

وضعیت پروژه

در حال ساخت

در حال ساخت

در حال ساخت

پیمانکار

پارسا کوشان زاگرس

پارسا کوشان زاگرس

پارسا کوشان زاگرس