اطلاعات کلی پروژه

ما آماده ایم برای ساخت پروژه شما

مطالعات بازنگری آیین نامه ایمنی راهها – نشریه 267 جلد هفتم (ایمنی در عملیات اجرایی)

کارفرما

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور- اداره کل توسعه ایمنی راه و حریم

نوع پروژه

مطالعاتی

شماره قرارداد

124223/71

تاریخ انعقاد

1397/10/01

مدت اولیه پیمان

12ماه شمسی

آیین نامه ایمنی راهها نشریه شماره 267 جلد هفتم با عنوان ایمنی در عملیات اجرایی به منظور بازنگری در دستور کار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور قرار گرفت که مطالعات بازنگری آن به شرکت مهندسین مشاور شهاب تردد در دی ماه سال 1397 واگذار گردید.