اطلاعات کلی پروژه

ما آماده ایم برای ساخت پروژه شما

طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سامانه مدیریت نگهداری و پایش سلامت ابنیه فنی منطقه یک آزادراه تهران- شمال

کارفرما

شرکت بهره برداری آزاد راه تهران شمال

نوع پروژه

مطالعاتی

شماره قرارداد

7755/03/آ

تاریخ انعقاد

98/05/14

مدت اولیه پیمان

19 ماه شمسی

این پروژه براساس قرارداد 7755/03/آ مورخ 98/05/14، با موضوع "طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی سامانه مدیریت نگهداری و پایش سلامت ابنیه فنی منطقه یک آزادراه تهران- شمال" توسط شـرکت احداث و بهـره‌برداری آزاد راه تهران - شمـال به مهندسین مشاور شهاب تردد واگذار شده است. در این گزارش که در بخش‌های مختلفی تهیه گردیده است.پس از بازدید میدانی از پل شماره 6 و تونل شماره 11 به صورت نمونه مطالعه موردی، سامانه مذکور توسط عوامل این شرکت طراحی و پیاده سازی گردید.