کتاب دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي حمل ونقل جاده اي

دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي حمل ونقل جاده اي

 

 

مشخصات کتاب

 

عنوان               : دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي حمل ونقل جاده اي
تهيه كننده         : وزارت راه و ترابريپژوهشكده حمل ونقل
اصلاح نهايي      : معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري – كميته اقتصاد شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ونقل
ارزيابي و تصويب : وزارت راه و ترابري- شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ونقل
ناشر                : پژوهشكده حمل ونقل
كد انتشار         : ۲۵۷
شابك              :۹۷۸-۹۶۴-۲۹۹۳-۱۵- ۴
نوبت چاپ          : اول
تاريخ انتشار       : زمستان ١۳۸۶
شمارگان           : ١٠٠٠ نسخه
ليتوگرافي          : باران
چاپ و صحافي    : شامران

 

 

کتابخانه

 

 

مقدمه

جاده ها در عصر حاضر از اجزا مهم و زيرساخت هاي اصلي زندگي نوين و توسعه كشورها
به شمار مي روند. افزايش بيش از حد جمعيت و گسترش جوامع شهري در كشورهاي مختلف،
توسعه بخش هاي مختلفي نظير كشاورزي و صنعت را موجب گرديده كه اين امر ايجاد و
توسعه هر چه بيشتر شبكه راه ها كه حلقه ارتباطي بين بخش هاي مذكور مي باشد ر ا موجب
گرديده است .

لذا به منظور احداث، نگهداري، تعمير و بهره برداري از جاده ها بايد كليه اثرات
مطلوب يا نامطلوب اقتصادي – اجتماعي و زيست محيطي شناسايي و لحاظ گردند . در
صورتيكه مطالعات فني – اقتصادي و امكان سنجي مناسبي براي توسعه راه ها صورت گرفته
باشد، توسعه راه ها اغلب داراي اثرات مطلوبي بر اقتصاد منطقه اي و ملي خواهد بود؛ در هر

حال احداث جاده ها و بزرگراه ها داراي اثرات منفي بر محيط طبيعي، جانوري، گياهي و اكولوژي
منطقه و همچنين داراي انواع اثرات احتمالي بر محيط زيست انساني، محيط هاي آب، خاك و
هوا خواهند بود.

بدين وسيله از تهيه كنندگان اين دستورالعمل در پژوهشكده حمل ونقل، گروه نظارت و
ساير افرادي كه در مراحل تهيه و ارز يابي همكاري داشته اند، قدرداني مي گردد . از اعض اي
محترم شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ونقل و كميته اقتصاد اين شورا كه در بررسي،
اصلاح و نهايي نمودن مجموعه تهيه شده همكاري داشته اند، سپاسگزاري مي گردد.

 

درصورت نیاز به کتاب با ما تماس بگیرید

 

 

ارزیابی زیست محیطی حمل و نقل ریلی

کتاب ارزیابی زیست محیطی طرح های حمل و نقل ریلی

کتاب ارزیابی زیست محیطی طرح های حمل و نقل ریلی

عنوان : دستورالعمل ارزيابي زيست محيطي طرح هاي حمل ونقل ريلي

تهيه كننده                 : وزارت راه و ترابريپژوهشكده حمل ونقل
بررسي و اصلاح نهايي : معاونت آموزش، تحقيقات و فناوري- كميته اقتصاد شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ونقل
ارزيابي و تصويب         : وزارت راه و ترابري– شورايعالي فني امور زيربنايي حمل ونقل
ناشر                        : پژوهشكده حمل ونقل
٨۶/BWCI/ كد انتشار  : ۲۵۸
شابك                     :۹۷۸-۹۶۴-۲۹۹۳-۱۴-۷
نوبت چاپ                :اول
تاريخ انتشار             : زمستان ۱۳۸۶
شمارگان                 : ١٠٠٠ نسخه
ليتوگرافي                : باران
چاپ و صحافي          : شامران

 

 

مقدمه

افزايش بيش از حد جمعيت و گسترش جوامع شهري در كشورهاي مختلف، توسعه
بخش هاي مختلفي نظير كشاورزي و صنعت را موجب گرديده كه اين امر ايجاد و توسعه هر
چه بيشتر شبكه هاي حمل ونقل كه حلقه ارتباطي بين بخش هاي مذكور مي باشد را موجب
گرديده است. لذا به منظور احداث، نگهداري، تعمير و بهره برداري از شبكه هاي حمل ونقل بايد
كليه اثرات مطلوب يا نامطلوب اقتصادي – اجتماعي و زيست محيطي شناسايي و لحاظ گردند .
حمل ونقل ريلي يكي از شيوه هاي مطلوب براي جابجايي كالا و مسافر محسوب م ي شود . در
صورتيكه مطالعات فني- اقتصادي و امكان سنجي مناسبي براي توسعه خطوط ريلي صورت
گرفته باشد، توسعه خطوط ريلي اغلب داراي اثرات مطلوبي بر اقتصاد منطقه اي و ملي خواهد
بود؛ اما در هر حال احداث خطوط ريلي داراي اثرات منفي بر محيط طبيعي،زیست محیطی، جانوري، گياهي و
اكولوژي منطقه و همچنين داراي انواع اثرات احتمالي بر زیست محیطی انساني، محيط هاي آب ،
خاك و هوا خواهند بود. احداث و بهره برداري از خطوط ريلي همچنين باعث اثرات متفاوتي بر
ابعاد مختلف زندگي اجتماعي جوامع اطراف پروژه خواهد گرديد . اين اثرات از جمله شامل
تغيير الگوهاي اقتصادي، يكپارچگي، اجتماعي و ويژگي هاي فرهنگي اين جوامع مي باشد

 

کتابخانه

 

در صورت نیاز به کتاب با ما تماس بگیرید