خدمات شرکت مهندسین مشاور شهاب تردد

مطالعات کامل طرح های احداث انواع راه، ایمنی ترافیک ( شامل طراحی و جانمایی علایم و تجهیزات ایمنی راه، بازرسی و بازدید ایمنی راه، مطالعات نقاط تصادف خیز و پرتصادف، ارایه طرح های ایمن سازی)، مطالعات ترافیک، طرح های احداث راه آهن، طراحی روسازی و بهسازی راه، راه آهن و فرودگاه، مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی راه و راه آهن، پیمان مدیریت پروژه های عمرانی، مشاوره و پیاده سازی برنامه ریزی استراتژیک و تعالی و اجرای فرایند جذب و تربیت نیروی نسانی کارامد و برگزاری دوره های ارتقا و توانمندسازی نیروی انسانی

پروژه ها

شرکت شهاب تردد از بدو تاسیس در زمینه های مختلف مطالعاتی و نظارتی حوزه راه و حمل و نقل فعالیت هایی دارد که برخی از پروژه های مربوطه در اینجا عنوان شده است.

اخبار

گواهینامه ها

سازمان ها

سازمان هایی که با آنها در ارتباط هستیم

سوالات متداول

نحوه بستن قرارداد ما به چه صورت میباشد؟

لورم آزمایشی تهختهختهخاتزری هعت هتزهخ هتخهزتخت هزتهتخ زهیت زختتخ  زخثهتزخنئ هزتئخنبزئمئم

نحوه بستن قرارداد ما به چه صورت میباشد؟

لورم آزمایشی تهختهختهخاتزری هعت هتزهخ هتخهزتخت هزتهتخ زهیت زختتخ  زخثهتزخنئ هزتئخنبزئمئم

نحوه بستن قرارداد ما به چه صورت میباشد؟

لورم آزمایشی تهختهختهخاتزری هعت هتزهخ هتخهزتخت هزتهتخ زهیت زختتخ  زخثهتزخنئ هزتئخنبزئمئم

نحوه بستن قرارداد ما به چه صورت میباشد؟

لورم آزمایشی تهختهختهخاتزری هعت هتزهخ هتخهزتخت هزتهتخ زهیت زختتخ  زخثهتزخنئ هزتئخنبزئمئم

نحوه بستن قرارداد ما به چه صورت میباشد؟

لورم آزمایشی تهختهختهخاتزری هعت هتزهخ هتخهزتخت هزتهتخ زهیت زختتخ  زخثهتزخنئ هزتئخنبزئمئم

نحوه بستن قرارداد ما به چه صورت میباشد؟

لورم آزمایشی تهختهختهخاتزری هعت هتزهخ هتخهزتخت هزتهتخ زهیت زختتخ  زخثهتزخنئ هزتئخنبزئمئم